Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Foreningens love
 

Foreningens love 

Print
 

LOVE

FOR

MATEMATIKLÆRERFORENINGEN

Oprindelige love vedtaget den 19. oktober 1931.

Seneste revision vedtaget den 28. oktober 2021.


 

§ 1.

Foreningens navn er: MATEMATIKLÆRERFORENINGEN.
 

§ 2.

Foreningens formål er at fremme matematikundervisningen og i øvrigt varetage alle interesser i forbindelse med undervisningen i faget. Dette formål søges nået ved afholdelse af møder med foredrag og drøftelser af faglig og pædagogisk art, udgivelse af publikationer m.v., desuden medvirken ved afholdelse af kurser.
 

§ 3.

1. Som medlemmer kan optages enhver, der underviser i matematik på det gymnasiale niveau, ved seminarier, teknika, et universitet eller anden højere læreanstalt.

2. Endvidere kan efter styrelsens skøn optages som medlemmer som ifølge uddannelse eller stilling har interesser fælles med de i 3.1 nævnte undervisere.

3. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra styrelsen udnævne æresmedlemmer.

 

 § 4.

1. Foreningens styrelse består af en formand og 6 medlemmer. I styrelsen skal sidde mindst et medlem, der underviser på en institution, der udbyder hf.

2. Styrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at formand og 3 medlemmer vælges i årene med lige årstal, medens de 3 andre vælges i årene med ulige årstal. Formanden vælges særskilt. Desuden vælges hvert år 1-2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg til alle poster kan finde sted. I tilfælde af, at formanden fratræder inden for en valgperiode, vælger den øvrige styrelse af sin midte en ny formand. Derefter indtræder en suppleant i styrelsen. Ved førstkommende generalforsamling er den således valgte formand og den indtrådte suppleant på valg.

3. Alle medlemmer er valgbare. Styrelsen såvel som enkeltmedlemmer kan foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal være styrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Liste over de opstillede kandidater udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, skal valget foregå ved skriftlig afstemning.

4. Styrelsens udgifter i foreningsanliggender afholdes af foreningen. Øvrige medlemmer, der repræsenterer foreningen, kan få de dermed forbundne udgifter dækket.

5. I økonomiske anliggender forpligtes foreningen udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Foreningens medlemmer, herunder styrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 § 5.

1.  Landet inddeles i 4 regioner. Regionallederen vælges af de i regionen boende medlemmer på et regionalmøde. Valget gælder for 2 år, men genvalg kan finde sted.

2. Regionallederen forestår afholdelse af regionalmøder. I hver region afholdes mindst et regionalmøde årligt.

3. Hvis regionallederen må trække sig tilbage inden for en valgperiode, skal styrelsen foranstalte et regionalmøde afholdt, hvor der vælges en ny regionalleder.

 

 § 6.

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efteråret dog senest 1. december med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.

3.  Tid og sted for den ordinære generalforsamling skal meddeles medlemmerne senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt forlanger det. 

5. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun forhandles og træffes beslutning om anliggender, der er optaget på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

6. Der kan på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden optages samme emner som på den ordinære generalforsamling, endog nyvalg af hele styrelsen. Den siddende styrelse kan fratræde, hvis den på grund af forhandlingerne ønsker det. I så tilfælde vælges en ny styrelse (jf. § 4.1), der afgår på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der så afholdes valg. Ved dette valg vælges en formand og medlemmer til styrelsen (jf. § 4.l og 4.3). Ved valget det næstfølgende år afgør styrelsen selv, hvilke medlemmer der er på valg, idet dog § 4.2 respekteres.

7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden.

Afholdes ekstraordinær generalforsamling på medlemmernes skriftlige forlangende, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Vil overholdelse af disse frister føre til en dato i en skoleferie, skal den ekstraordinære generalforsamling dog først afholdes senest 1 uge efter denne feries afslutning. Såfremt dagsordenen indeholder styrelsesvalg, skal forslag til kandidater være styrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Liste over de opstillede kandidater udsendes senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

 § 7.

Det årlige kontingent, der er fastsat af generalforsamlingen, opkræves i november. Pensionister, værnepligtige og arbejdsløse medlemmer betaler nedsat kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj. 
 

 § 8.

Alle forslag, medlemmer måtte ønske, at generalforsamlingen tager stilling til, må være styrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. 
Alle forslag skal opføres på den udsendte dagsorden.
 

 § 9.

Lovændringer skal vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 

 § 10

Foreningen kan ophæves ved urafstemning blandt medlemmerne, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er herfor. Ved foreningens ophævelse tilfalder dens eventuelle midler Dansk Matematisk Forening.
 

 

BEMÆRKNINGER TIL FORENINGENS LOVE
 

Bemærkning til § 4.3: Valgprocedure

I tilfælde af at der er flere opstillede kandidater end poster på valg i styrelsen, skal der foretages en skriftlig afstemning. Der foretages én afstemning på en fortrykt liste med kandidaternes navne og skole. Poster til bestyrelsen fordeles i henhold til antallet af stemmer således, at de kandidater med flest stemmer tildeles de to-årige poster, herefter evt. et-årige poster og slutteligt suppleantposterne.

Stemmerne tælles op af to uvildige stemmetællere, som udpeges af generalforsamlingen.

Er et medlem forhindret i at deltage ved generalforsamlingen, men ønsker at deltage i afstemningen, kan der indsendes en brevstemme til formanden for foreningen senest 3 hverdage inden generalforsamlingen.

Bemærkning til § 3.3: Æresmedlemmer

Styrelsen kan indstille medlemmer, som har ydet en ekstraordinær indsats for foreningens virke til æresmedlemskab.

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk