Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Nyheder
 

Nyhedsbrev #1 fra fysiklærerforeningen 

Print

FYSIKLÆRER foreningen

Læs hele nyhedsbrevet som PDF.

Indhold:

Nyt
Kursus: Hvordan undervises i fysik på Gymnasiet? (4/9-2012)
Kursus: Fysik A-niveau (5/9-2012)
Kursus om E– og B-felter (6-7/9-2012)
Kursus om kysters geologiske udvikling (14-15/9-2012)
Dato for LMFK-årskursus
Diverse

Nyt

Hvorfor nu dette nyheds-brev? Den primære årsag er, at dato for udbud og afhol-delse af kurser somme tider falder uheldigt i forhold til deadline og udgivelse af lmfk-bladet. Når det sker, annon-ceres kurserne selvfølgelig via de sædvanlige kanaler, fx lmfk.dk og konferencerne i skolekom, men hvis man ik-ke er skolekom-bruger eller har for vane at kigge forbi lmfk.dk, kan det risikeres, at man går glip af gode kurser. Derfor dette nyhedsbrev.
Den nye hjemmeside (lmfk.dk) giver mulighed for at sende mails med nyheds-brevet direkte til medlem-mernes indbox. Det kræver
kun, at man har givet tilsagn om at ville modtage nyheds-brevet. Det kan gøres under Medlemsservice på lmfk.dk.
Ud over, at fungere som kur-suskatalog vil nyhedsbrevet også blive brugt til at supple-re formandens indlæg i lmfk-bladet om nyt fra foreningen. Således vil der her på forsi-den være en kort omtale af foreningens projekter lige nu.
Ud over kurserne, som an-nonceres på de efterfølgende sider, arbejdes i et projekt om skriftlighed i fysik. På skrift-lighedsfronten har foreningen samarbejder med de øvrige naturvideskabelige fag og matematik, og med naturgeo-grafi om et projekt vedrøren-
de skriftlighed i det nye fag Geovidenskab A. Til disse projekter er der indsendt an-søgninger til ministeriet. Det samme gælder et projekt om kvantemekanik og et om in-novation. Det er målet, at alle projekterne ender med efter-uddannelsestilbud. Formen afhænger af projektets ind-hold.
Til efteråret afholdes regio-nalledermøde, hvor innovati-on også er på dagsordenen. Desuden arbejdes på plan-lægningen af årskurset på DTU til oktober.
På styrelsens vegne
D. T. Pedersen

 

LMFK-årskursus

Torsdag-fredag 25-26/10 2012

Årskurset afholdes i år på DTU. Torsdag den 25. er der generalforsamling i Fy-siklærerforeningen og i kemilærerforeningen. Dagen efter holder matematiklærer-foreningen generalforsamling. Se evt. her for opstilling af kandidater til pladser i styrelserne.

 

Diverse

Universets byggesten

Fysikforlaget udsender til efteråret den 3. bog i serien Fysik i det 21. århundrede. Titlen bliver Universets byggesten - moderne partikelfysik. Se også omtalen i sid-ste nummer af lmfk-bladet.

Fysikforlagets bøger på nettet

gymportalen.dk kan der købes e-bogsudgaver af en række af fysikforlagets udgivelser.
Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb
82 skoler har deltaget i en evaluering af dette skoleårs natur-videnskabelige grundforløb (alle skoler med stx var inviteret til at deltage). Rapporten kan læses her. Det fremgår blandt andet, og måske ikke overraskende, at lærere og elever ikke altid har helt samme syn på, i hvilken grad eleverne opnår de i læreplanen beskrevne kompetencer. Desuden ses, at der i forbindelse med planlægningen af forløbene er ændringer i forhold til resultaterne fra tidligere års evalueringer af natur-videnskabelig grundforløb.

Tøv ikke med at skrive

Ideer til nyhedsbrevets indhold modtages gerne (danni.pedersen8@skolekom.dk).

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk