Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Foreningens love
 

 

Print

  

LOVE
(vedtaget på generalforsamlingen den 12. oktober, 1980 med senere ændringer)  
 
 
§ 1. Foreningens navn er: FYSIKLÆRERFORENINGEN
 
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at virke for fysikundervisningens vel, ved på alle måder at
varetage medlemmernes interesser. Dette formål søges opnået ved:
a) at fremme den pædagogiske og faglige udvikling indenfor dansk fysikundervisning.
b) at samle danske fysiklærere og derved fremme det kollegiale samkvem.
c) på pædagogisk basis at repræsentere dansk fysikundervisning indadtil og udadtil.
Foreningen afholder møder med foredrag, diskussioner, studiekredse, ekskursioner og
kurser samt nedsætter udvalg efter behov og udgiver skrifter.
 
§ 3. Medlemmer.
a) Enhver, som underviser i fysik ved: Gymnasier, seminarier, HF, studenterkurser,
    teknika, højere læreanstalter eller lignende, kan optages som medlem.
b) Personer, som efter styrelsens skøn har uddannelse, stiling eller interesser fælles
    med de under a) nævnte medlemmer, kan optages som medlemmer.
c) Generalforsamlingen kan efter indstilling fra styrelsen udnævne æresmedlemmer.
d) Medlemmer, som pensioneres, aftjener værnepligt eller midlertidigt er uden
    beskæftigelse, kan fortsætte som medlemmer.
 
§ 4.   Styrelsen.
a) Foreningen ledes af en styrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen, der er
    foreningens højeste myndighed. Styrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et medlem
    har undervisningskompetence i astronomi: En formand, en næstformand, en kasserer
    og fire andre styrelsesmedlemmer. Styrelsens medlemmer fordeler selv arbejdet
    imellem sig. Styrelsen bør på ligelig måde repræsentere de forskellige medlemsgrupper.
b) Styrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder ved de ordinære generalforsam-
    linger, således at formanden og tre styrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal
    og fire andre styrelsesmedlemmer i år med ulige årstal. Desuden vælges hvert år,
    for 1 år ad gangen, en styrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. 
c) Supppleantens valgperiode bliver som for det styrelsesmedlem, han har erstattet, Hvis
    formanden fratræder i valgperioden, vælger styrelsen af sin midte en ny formand,
    hvorefter en suppleant indtræder i styrelsen. Den således nyvalgte formand er på valg
    ved førstkommende ordinære generalforsamling.
d) Styrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
    er formandens stemme afgørende. Formanden leder styrelsens forhandlinger.
    Forhandlinger udadtil føres under ledelse af formanden eller efter formandens bestem- 
    melse ved et andet styrelsesmedlem. Kun formanden eller styrelsen kan udtale sig på
    foreningens vegne.
 
§ 5.  Generalforsamlingen.
a) Ordinær generalforsamling afholdes før 1. december. Generalforsamlingen indvarsles
    skriftligt overfor medlemmerne senest 5 uger før. Forslag til kandidater samt forslag
    til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde
    skriftligt senest 28 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen samt listen over de
    opstillede kandidater skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 
    Kandidater til formandsposten kan tillige opstilles som kandidater til de øvrige
    styrelsesposter.
b) Vedtagelser kræver simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede medlemmer.
    Herfra undtages lovændringer, som kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan stemmes
    ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Er der opstillet flere kandidater, end der er
    pladser i styrelsen, skal afstemningen være skriftlig. Valget foregår i to omgange, først
    formandsvalg, derefter valg til de øvrige styrelsespladser. Hvert medlem eller hver
    fuldmagt har da en stemme til formandsvalget samt en stemme pr. styrelsesplads, som
    skal besættes. Der kan kun afgives en stemme på en kandidat. En lovligt indvarslet
    generalforsamling er kun beslutningsdygtig med hensyn til spørgsmål , som er optaget
    på generalforsamlingens dagsorden. Lovændringer kan kun vedtages på den ordinære
    generalforsamling. Den nyvalgte styrelse tiltræder ved årsmødets afslutning.
c) Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af tre styrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt
    I år med ulige årstal bortfalder punkt 5. med mindre formanden er fratrådt i valg-
    perioden, jæfnfør § 4, stk. c)
d) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 1) hvis styrelsen vedtager det, eller 2) hvis
    1/4 af medlemmerne skriftlig udtrykker ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling
    indkaldes med 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden. Dette skal senest ske 1
    måned     efter, at anmodningen om ekstraordinær generalforsamling er fremsat, dog
    kan den ikke holdes i sommerferien. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun
    forhandles og træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen.
e) Hvis styrelsen ønsker at fratræde, kan dette kun ske ved indkaldelse af en ekstra-
    ordinær generalforsamling med punktet styrelsesvalg på dagsordenen. Efter en ekstra-
    ordinær generalforsamling med styrelsesvalg bestemmer styrelsen selv, hvilke ordinære
    styrelsesmedlemmer, der er på valg i år henholdsvis med lige og ulige årstal. Kan styrel-
    sen ikke nå til enighed på dette punkt, trækkes der lod.
 
§ 6.  Økonomi.
a) Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves i
    november/december. Pensionister og arbejdsløse medlemmer betaler et nedsat
    kontingent. Regnskabsåret går fra den 1. juni til den 31. maj.
b) Styrelsesmedlemmer samt personer, der efter styrelsens anmodning repræsenterer
    foreningen, kan få de med foreningsarbejdet forbundne udgifter dækket.
c) Formanden og kasseren kan i fællesskab tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 
§ 7.  Foreningens ophævelse.
Foreningen kan ophæves ved urafstemning blandt medlemmerne ved simpelt stemmeflertal.
Foreningens midler tilfalder da Selskabet for Naturlærens Udbredelse. 
 
§ 8.  Ved disse loves ikrafttræden gælder, at styrelsen selv afgør, hvilke ordinære medlemmer
der er på valg i år med lige henholdsvis ulige årstal.
Kan styrelsen ikke nå til enighed på dette punkt, trækkes der lod. 
 
 
 

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk