Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2021 i Matematiklærerforeningen 

Print

 

 

 

Torsdag den 28. oktober 2021, Kl. 16:45-18:00

Langelinie Pavillionen, København

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af tre styrelsesmedlemmer samt to suppleanter
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Ad 4.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 21/22.

 

Ad 5.

I 2020 blev der på generalforsamlingen vedtaget en vedtægtsændring i forhold til at udvide bestyrelsen med ét medlem (jf. referat fra Generalforsamlingen 2020, som findes på mat.dk) Pga. tekniske problemer ved den virtuelle generalforsamling i 2020 var det faktiske antal stemmer svært at fastslå, så derfor behandles forslaget igen.

 

Forslag til vedtægtsændring af §4 stk. 1

Nuværende

 1. Foreningens styrelse består af en formand og 5 medlemmer. I styrelsen skal sidde mindst et medlem, der underviser på en institution, der udbyder hf.

Ændres til:

 1. Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer. I bestyrelsen skal sidde mindst et medlem, der underviser på en institution, der udbyder hf.

 

Forslag til vedtægtsændring af §4 stk. 2

Nuværende

 1. Styrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at formand og 2 medlemmer vælges i årene med lige årstal, medens de 3 andre vælges i årene med ulige årstal. Formanden vælges særskilt. Desuden vælges hvert år 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg til alle poster kan finde sted. I tilfælde af, at formanden fratræder inden for en valgperiode, vælger den øvrige styrelse af sin midte en ny formand. Derefter indtræder en suppleant i styrelsen. Ved førstkommende generalforsamling er den således valgte formand og den indtrådte suppleant på valg.

Ændres til:

 1. Styrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at formand og 3 medlemmer vælges i årene med lige årstal, medens de 3 andre vælges i årene med ulige årstal. Formanden vælges særskilt. Desuden vælges hvert år 1-2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg til alle poster kan finde sted. I tilfælde af, at formanden fratræder inden for en valgperiode, vælger den øvrige styrelse af sin midte en ny formand. Derefter indtræder en suppleant i styrelsen. Ved førstkommende generalforsamling er den således valgte formand og den indtrådte suppleant på valg.

 

Ad 6.

Jeanette Marie Axelsen har valgt at træde ud af bestyrelsen med virkning fra generalforsamlingen 2021, og dermed fratræder hun også formandsposten. Mikkel Rønne opstiller til valg som formand jf. vedtægterne §4 stk. 2. Der er ikke yderligere kandidater, der har meldt sig inden 1. oktober 2021.

 

Ad 7.

På valg som styrelsesmedlem er Jan Agentoft Nielsen (Horsens Gymnasium), Martin Lyhne Hansen (Rysensteen Gymnasium) og Mikkel Rønne (Gefion Gymnasium). Jan Agentoft Nielsen ønsker ikke genvalg. Mikkel Rønne er stillet op til formandsposten. 

Ligeledes er der 2 suppleantposter på valg: Thomas Harvig Møller (Frederiksværk Gymnasium og HF) og Nils Byrial Andersen (Aabenraa Statsskole). Thomas Harvig Møller ønsker ikke genvalg.

 

Dvs. der er 3 bestyrelsesposter samt to suppleantposter, der skal besættes, under forudsætning af, at forslaget under punkt 5 vedtages endeligt. 

Følgende medlemmer har meldt deres kandidatur:

 

Anders Torp (Ørestad Gymnasium), Julian Bybeck Tosev (Øregård Gymnasium), Klavs Kokseby Frisdahl (Tårnby Gymnasium og HF), Louise Sjøgren Jensen (Sankt Annæ Gymnasium), Martin Lyhne Hansen (Rysensteen Gymnasium), Nils Byrial Andersen (Aabenraa Statsskole), Søren Bredlund Caspersen (Sct. Knuds Gymnasium) og Ulla Stampe Jakobsen (Herlev Gymnasium og HF).

 

Læs om selve valgproceduren i det følgende.

 

Ad 8.

På valg som revisor er: Olav Lyndrup (Nykøbing Katedralskole) og Morten Olesen (Høng Gymnasium). På valg som revisorsuppleant er Erik von Essen. Alle tre ønsker genvalg.

Om valgproceduren:

Ifølge vedtægterne skal der laves en fortrykt liste med kandidaternes navne i tilfældig rækkefølge. 

Ifølge bemærkning til vedtægterne skal det være muligt at brevstemme, hvis man ønsker at stemme og ikke kan deltage ved generalforsamlingen.

Vi har i bestyrelsen valgt at læse brevstemme som en elektronisk brevstemme, da vi så ikke skal sende en stemmeseddel ud til samtlige medlemmer pr. post og med svarkuvert, og heller ikke den anden vej være afhængig af, at Post Nord ankommer med svarene i tide. Med en elektronisk afstemning vil alle kunne stemme i tide, og vi mister ikke stemmer i posten. På denne måde sikrer vi os også, at alle kun kan stemme én gang uanset om man kommer til generalforsamlingen eller ej.

Til at få opstillet et elektronisk valg har vi kontaktet GL, som vil opstille et system til vores valg, som de også selv bruger ved mindre valg. Det giver en sikkerhed for, at alle medlemmer kun kan stemme én gang ved brug af den emailadresse, som man står opført med i vores medlemskartotek og på hvilken man modtager et personligt link mandag den 25. oktober til brug ved valget. Ligeledes sikrer vi også på den måde, at alle medlemmer landet over får mulighed for at stemme ved årets generalforsamling, og vi dermed får et mere demokratisk valg. Afstemningsperioden bliver fra mandag den 25. oktober sidst på eftermiddagen til torsdag den 28. oktober kl. 17:20. I løbet af afstemningsperioden vil man modtage 2 remindere til at få stemt. 

De 8 kandidater er på stemmesedlen opført med navn og skole. Rækkefølgen vil være tilfældig for den enkelte, og alle medlemmer har én stemme. 

OBS: VIGTIGT!!!!! Vær opmærksom på, at når stemmesedlen åbnes, så SKAL stemmen afgives i samme session. Stemmesedlen kan IKKE åbnes igen, da stemmeafgivelse vil være registreret, også selvom der ikke er sat kryds. Den afgivne stemme vil således blive registreret som en blank stemme.

Valgresultatet gøres op kl. 17:45 ved generalforsamlingen og således, at de tre kandidater med flest stemmer får de tre 2-årige bestyrelsesposter, der er på valg, og de to næste på listen med flest stemmer får de 1-årige suppleantposter. Denne procedure står også beskrevet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed mellem 3. og 4. kandidat trækkes der lod og ligeledes mellem 5. og 6. kandidat. Til dette udpeges to uvildige medlemmer på generalforsamlingen. Ligeledes udpeges to uvildige medlemmer til sammen med formanden at åbne emailen fra GL med valgresultatet kl. 17:45. 

 

Anders Torp

Ørestad Gymnasium

Fag: Matematik og fysik

anders.jpg

Jeg ønsker at hjælpe med bestyrelsesarbejdet:

-       at styrke kurser og inspiration i faget

-       at øge vidensdelingen blandt matematiklærere 

-       at være med til at udarbejde projekter

-       at være en god sparringspartner for fagkonsulenten

-       at styrke det sociale samvær blandt medlemmer i Matematiklærerforeningen, så det bliver lettere at samarbejde eller bare at kende folk

-       at finde balancen i brugen af computer i faget

-       at give løsningsforslag til fagets fremtid.  

 

 

Julian Bybeck Tosev

Øregård Gymnasium

Fag: Matematik og idræt

julian.jpg

Samlet præsentation for Julian Bybeck Tosev, Klavs Kokseby Frisdahl, Louise Sjøgren Jensen, Søren Bredlund Caspersen og Ulla Stampe Jakobsen:

 

Vi vil arbejde for en Matematiklærerforening, der repræsenterer og kæmper for medlemmernes holdninger og interesser.

Særligt skal fokus være på at få ændret de gældende læreplaner, at sikre et tæt samarbejde med fagkonsulenten og at sørge for en rettidig og hyppig kommunikation.

Hvis du ønsker, at foreningen skal i den retning, vil vi bede dig om at stemme på en tilfældig blandt os.

 

Læs mere på https://tosev.dk/mlf/valg.html

 

 

Klavs Kokseby Frisdahl

Tårnby Gymnasium

Fag: Matematik

klavs.jpg

 

Louise Sjøgren Jensen

Sank Annæ Gymnasium

Fag: Matematik og idræt

Louise.jpg

 

Søren Bredlund Caspersen

Sct. Knuds Gymnasium

Fag: Matematik og fysik

Søren.jpg

 

Ulla Stampe Jakobsen

Herlev Gymnasium og HF

Fag: Matematik og idræt

Ulla.jpg

 

Martin Lyhne Hansen

Rysensteen Gymnasium

Fag: Matematik, erhvervsøkonomi og idræt.

Martin.jpg

Vi skal fortsat blive ved med at udvikle undervisningen ved at anvende de hjælpemidler, der gør os i stand til at skabe den bedste matematikundervisning. Gennem foreningen skal der fortsat udgives nyt materiale, som er til gavn for den enkelte underviser (se evt. http://lmfk.dk/pics/1312.pdf )

 

Jeg vil arbejde på at styrke matematikfaget og -forståelsen på langs i uddannelsessystemet, og fortsat udvikle faget, så det medvirker til at gøre eleverne robuste i logisk tænkning og samtidig, så de har forståelse for, hvad matematik kan bruges til. Eleverne skal opnå en særlig ’tankegangs-kompetence’, som andre kan nyde godt af og gøre eleverne attraktive på mange uddannelser.

Vi skal søge indflydelse på læreplanerne for derigennem styrker vi elevernes faglighed på baggrund af viden og forskning inden for området. Jeg vil i en åben saglig debat i foreningen afdække medlemmernes mening og aktivt samarbejde med ministeriet og fagkonsulenten for mest mulig indflydelse.

Nils Byrial Andersen

Aabenraa Statsskole

Fag: Matematik og fysik

nils.jpg

I 2020 blev jeg valgt som styrelsessuppleant, og stiller nu op til en plads i bestyrelsen for Matematiklærerforeningen, fordi jeg gerne fortsat vil være med til at ”fremme matematikundervisningen og i øvrigt varetage alle interesser i forbindelse med undervisningen i faget”.

I mit arbejde i kursusudvalget har jeg været med omkring planlægning og afvikling af stx B konferencen, og var i projektgruppen vedr. Matematikkens dag, som forhåbentlig er et spirende samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening (folkeskolen), og med matematiklærerforeningerne på HHX og HTX.

Det er vigtigt at kommunikere, lytte og mødes med vores medlemmer over hele landet, og derfor er jeg glad for at være med i planlægningsgruppen til regionalmøderne. Jeg vil i den forbindelse påpege, at jeg er den eneste kandidat fra Jylland. 

Sidst og ikke mindst vil jeg arbejde for, at processen med de nye læreplaner kommer i gang igen og gerne i tæt samarbejde med fagkonsulenten. Selvom vi ikke alle er enige om ændringerne, vil jeg arbejde for, at vi i fællesskab kan finde frem til læreplaner, der fungerer bedre, specielt på stx / hf B og C.

   

 

 

 

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk