Her er du: > Foreningerne > Kemilærerforeningen > Nyheder
 

 

Print

18-01-2017 - Møde med strategigruppen om national naturvidenskabsstrategi

De faglige foreninger for geografi, biologi, fysik, matematik og kemi er indbudt til et møde med formanden for strategi gruppen Mikkel Bohm (direktør for Astra). Geografi, matematik og kemi deltog i mødet.

Mødet startede med en kort præsentation af baggrunden for strategi gruppens arbejde og der blev her blandt andet nævnt, at de ønskede at styrke almendannelsen og rekrutteringen.

(1. For den enkelte borger og i samfundet ses en stadigt øget kompleksitet, der bunder i naturvidenskabelige problemstillinger, og vi har derfor brug for en naturvidenskabeligt dannet befolkning, der kan begå sig i fremtidens samfund. 2. Det naturvidenskabelige og tekniske område er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst og velfærd, men vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og som samfund har vi brug for en forøgelse af antallet af naturvidenskabeligt og teknisk uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet.)

De ønsker en bred forankring i de faglige foreninger, så der herigennem sikres et ejerskab. De har ligeledes et ønske om at skabe sammenhæng og overblik.

Der er opstillet 9 mål:

 1. Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for indsatser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige og naturvidenskabelige fagområder.
 2. Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individuelle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der involverer natur og teknologi, skal styrkes.
 3. Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt får en tidlig naturfaglig dannelse.
 4. Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – både de fagligt udfordrede og talenterne.
 5. Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenskabelig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.
 6. Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisningsfaciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke mindst i relation til den teknologiske udvikling.
 7. Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til naturvidenskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspektiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet.
 8. Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædagogisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, herunder med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempelvis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer.
 9. Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Tidsplan:

20. Januar afleveres den første rapport, der omhandler de udfordringer strategi gruppen ser lige nu og en analyse.

7. april afleveres den sidste rapport, der er et oplæg med eventuelle anbefalinger til justering af lovgivningen.

 

Formanden har opstillet tre dogmeregler:

 1. involverende (stemstrategi, bilaterale møder, åbenhed)
 2. realistisk (langsigtet)
 3. støttende (hensyntagen til virkelighedens travlhed)

 

Der har tidligere været udarbejdet nedenstående tre rapporter:

 • ”Fremtidens naturfaglige Uddannelser. Naturfag for alle – Vision og oplæg til en strategi“ fra 2003
 • ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” fra 2006
 • ”Et Fælles Løft” fra 2008

 

Foreningerne blev herefter spurgt til følgende:

 1. Hvilke udfordringer ser I?
  1. Der kan være en udfordring omkring italesættelsen af fagene, det er ok at man ikke kan matematik, men det er ikke ok at man ikke kan dansk.
  2. At de unge mennesker i folkeskolen bliver undervist af lærere, der ikke er linjefagsuddannet.
  3. Der kan være nogle folkeskoler, der er bedre til at ”levere” dygtige elever.
  4. Hvis de kommende folkeskolelærere primært skal gå i HF, hvor der er meget lidt naturvidenskab.
  5. At de naturvidenskabelige fag skal levere timer til nv.
  6. Overgangen fra folkeskolen. Eleverne møder op i gymnasiet med en anden opfattelse af fagene end dem de møder i gymnasiet. Det kan f.eks. være svært for eleverne at skelne mellem fysik og kemi.
  7. Antal af virksomheder/institutioner der udbyder SRP forsøg.
  8. De faglige kompetencer for gymnasielærerne (sidefag/hovedfag) og efter reformen hvor professionsbachelorer kan undervise i naturvidenskabelige fag (dog skal de faglige mindstekrav være opfyldt).
  9. Flerfagligt samarbejde/projekter kontra fagfaglighed.
 2. Hvilke drømme har I?
  1. De fire naturvidenskabelige fag gøres obligatoriske.
  2. At biologi og geografi blev adgangsgivende til de videregående uddannelser.
 3. Hvad kan I selv gøre?
  1. Vi kan tilbyde et stort netværk af gymnasielærere.

 

Til sidst blev den videre plan fremlagt, hvor det lige nu vil munde ud i 3 indsatsområder. Herefter er det planen at de enkelte interessegrupper bliver spurgt om hvad de kan gøre. De faglige foreninger vil blive stillet det samme spørgsmål omkring februar/marts måned.

 

National naturvidenskabsstrategi

Der er nedsat en national naturvidenskabsstrategigruppe, der skal udarbejde et oplæg til en national strategi, der kan styrke den naturvidenskabelige almendannelse og øge interessen for naturvidenskab. Strategien skal blandt andet sikrer en bedre sammenhæng mellem den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen, i gymnasiet og på de videregående uddannelser og koblingen til erhvervslivet skal styrkes.

Den naturvidenskabelige strategi skal have fokus på STEM-kompetencer, som står for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Naturvidenskabsstrategien skal:

 • Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for indsatser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige og naturvidenskabelige fagområder.
 • Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individuelle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der involverer natur og teknologi, skal styrkes.
 • Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt får en tidlig naturfaglig dannelse.
 • Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – både de fagligt udfordrede og talenterne.
 • Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenskabelig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.
 • Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisningsfaciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke mindst i relation til den teknologiske udvikling.
 • Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til naturvidenskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspektiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet.
 • Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædagogisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, herunder med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempelvis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer.
 • Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

 

Strategigruppens medlemmer kan ses her: http://astra.dk/sites/default/files/Deltagerliste%20NNS.pdf

 

Strategigruppen vil også gerne høre vores mening:

Strategigruppen er også interesseret i at høre din mening. Brug #stemstrategi, og deltag i debatten på Twitter eller Facebook - eller gå ind på stemstrategi.dk og svar på månedens spørgsmål:

1. Hvad ser du som den vigtigste udfordring, når naturvidenskab skal bidrage til alle børn og unges almene dannelse?

2. Hvad ser du som den vigtigste udfordring i forhold til at få flere unge til at vælge teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser og erhverv?

Skriv ikke om løsninger - det kommer vi tilbage til i foråret - men om de vigtigste udfordringer.

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk