Her er du: > Foreningerne > Kemilærerforeningen > Foreningens love
 

 

Print

Vedtægter
for
Kemilærerforeningen

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Aarhus Universitet den 12. oktober 1980 med senere ændringer. Seneste ændring (§5 stk.1) er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29. oktober 2014.

§ 1. Foreningens navn er:

KEMILÆRERFORENINGEN

§ 2. Formål

Foreningens formål er at virke for kemiundervisningens vel ved på alle måder at varetage medlemmernes interesser.

Dette formål søges opnået ved:

 • at fremme den pædagogiske og faglige udvikling inden for dansk kemiundervisning
 • at samle danske kemilærere og derved fremme det kollegiale samkvem på pædagogisk basis
 • at repræsentere dansk kemiundervisning indadtil og udadtil

Foreningen afholder møder med foredrag, diskussioner, studiekredse, ekskursioner og kurser samt nedsætter udvalg efter behov og udgiver skrifter.

§ 3. Medlemmer
 1. Enhver som underviser i kemi ved: gymnasier, seminarier, HF, studenterkurser, teknik, højere læreanstalter eller lignende, kan optages som medlem.
 2. Personer som efter styrelsens skøn har uddannelse, stilling eller interesser fælles med de under stk. 1. nævnte medlemmer, kan optages som medlemmer.
 3. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra styrelsen udnævne æresmedlemmer.
 4. Medlemmer som pensioneres, aftjener værnepligt eller midlertidigt er uden beskæftigelse, kan fortsætte som medlemmer.
§ 4. Styrelse og regionalledelse
 1. Foreningen ledes af en styrelse, som er ansvarlig over for generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Styrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og to andre styrelsesmedlemmer. Styrelsens medlemmer fordeler selv arbejdet imellem sig. Styrelsen bør på ligelig måde repræsentere de forskellige medlemsgrupper.
 2. Styrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder ved de ordinære generalforsamlinger, således at formanden og to styrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal og to andre styrelsesmedlemmer i år med ulige årstal. Desuden vælges hvert år, for 1 år ad gangen, to styrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.
 3. Ved indkaldelse af suppleanter bestemmer styrelsen, hvilken suppleant der skal indkaldes. Hans valgperiode bliver da som for det styrelsesmedlem, han har erstattet. Hvis formanden fratræder i valgperioden, vælger styrelsen af sin midte en ny formand, hvorefter en suppleant indtræder i styrelsen. Den således nyvalgte formand er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
 4. Styrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden leder styrelsens forhandlinger. Forhandlinger udadtil føres under ledelse af formanden eller efter formandens bestemmelse ved et andet styrelsesmedlem. Kun formanden eller styrelsen kan udtale sig på foreningens vegne.
 5. Landet inddeles i et antal regioner. Regionallederne vælges af de i regionen ansatte medlemmer på et regionalmøde. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.
§ 5. Generalforsamlingen
 1. Ordinær genralforsamling afholdes før 1. december. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt over for medlemmerne senest 5 uger før. Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skrftligt senest 28 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen samt listen over de opstillede kandidater skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater til formandsposten kan tillige opstilles som kandidater til de øvrige styrelsesposter.
 2. Vedtagelser kræver simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede medlemmer. Herfra undtages lovændringer, som kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Er der opstillet flere kandidater end der er pladser i styrelsen, skal afstemningen være skriftlig. Valget foregår i to omgange, først formandsvalg, derefter valg til de øvrige styrelsespladser. Hvert medlem eller hver fuldmagt har da en stemme til formandsvalget samt en stemme pr. styrelsesplads, som skal besættes. Der kan kun afgives en stemme på en kandidat. En lovligt indvarslet generalforsamling er kun beslutningsdygtig med hensyn til spørgsmål, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden. Lovændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling. Den nyvalgte styrelse tiltræder ved årsmødets afslutning.
 3. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af to styrelsesmedlemmer
  7. Valg af to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og en revsiorsuppleant
  9. Eventuelt

  I år med ulige årstal bortfalder punkt 5 med mindre formanden er fratrådt i valgperioden, jævnfør § 4, stk. 3.
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 1) hvis styrelsen vedtager det eller 2) hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden. Dette skal senest ske 1 måned efter, at anmodningen om ekstraordinær generalforsamling er fremsat, dog kan den ikke holdes i sommerferien. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun forhandles og træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen.
 5. Hvis styrelsen ønsker at fratræde, kan dette kun ske ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med punktet styrelsesvalg på dagsordenen. Efter en ekstraordinær generalforsamling med styrelsesvalg bestemmer styrelsen selv, hvilke ordinære styrelsesmedlemmer, der er på valg i år henholdsvis med lige og ulige årstal. Kan styrelsen ikke nå til enighed på dette punkt, trækkes der lod.
 § 6. Økonomi
 1. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves i november/december. Pensionister og arbejdsløse betaler nedsat kontingent. Regnskabsåret går fra den 1. juni til den 31. maj.
 2. Styrelsesmedlemmer samt personer, der efter styrelsens anmodning repræsenterer foreningen, kan få de med foreningsarbejdet forbundne udgifter dækket.
 3. Formanden og kassereren kan i fællesskab tegne foreningen i økonomiske anliggender.
§ 7. Foreningens ophævelse

Foreningen kan ophæves ved urafstemning blandt medlemmerne ved simpelt stemmeflertal. Foreningens midler tilfalder da Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

§ 8. Valg af ordinære medlemmer

Ved disse loves ikrafttræden gælder, at styrelsen selv afgør, hvilke ordinære medlemmer der er på valg i år med lige henholdsvis ulige årstal. Kan styrelsen ikke nå til enighed på dette punkt, trækkes der lod.

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk